Provozně bezpečnostní předpisy platné pro vystavovatele

Povinnosti vystavovatele

1. Řídit se dokumentací požární ochrany zpracovanou prodané prostory – požární poplachové směrnice, požární řád a požární evakuační plán.

2. Ve vnitřních výstavních prostorách dodržovat zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm. Tento zákaz platí v plném rozsahu při přípravě (montáži), vlastní akci.

3. Reklamní poutače nad vlastním výstavním stánkem, např. balón je oprávněn vystavovatel umístit pouze za splnění níže uvedených podmínek:

  • k plnění reklamních balónů nesmí být použity hořlavé nebo výbušné plyny
  • reklamní poutače nesmí být umístěny nad komunikacemi, po kterých budou procházet návštěvníci výstavy
  • reklamní balónky a poutače nesmí stínit hlásičům EPS.
  • vystavovatel je oprávněn propagovat svoje zboží pouze ve vlastní expozici a nesmí rušit ostatní vystavovatele
  • propagaci mimo stánek je nutno objednat u organizátora

4. Ponechat všechny východy z pavilonů volné, stejně jako únikové cesty mezi jednotlivými stánky a přístupy k požárně bezpečnostním zařízením. Zajistit přístupnost všech rostor.

5. Zákaz parkování kolem stěn obou hal. K dispozici 2 500 parkovacích míst.

6.  Vnitřní komunikace (uličky mezi expozicemi) zároveň vymezují odstupy mezi jednotlivými celky. Komunikace budou trvale volné a současně bude zachován volný vstup do    všech technických prostor. Volný prostor bude zachován i kolem obvodových stěn v místech instalovaného technického zařízení a prostředků PO. Přístup musí být zachován ke všem elektrickým rozvaděčům, hlavním vypínačům a uzávěrům, hlásičům EPS, požárním hydrantům, hasicím přístrojům apod. Musí být zachovány průchody za stánky a expozicemi u obvodových stěn ke dveřím a přístupy k instalovaným technickým zařízením.Ve výjimečných případech lze situaci řešit pouze volnou částí expozice.

7. Vystavovatel je povinen zajistit montáž svého elektrického zařízení pouze v souladu s právními předpisy

8. V případě jakéhokoliv problému v připojení či provozu elektrického zařízení způsobeného vzájemným působením napájecí sítě a vlastního zařízení, je vystavovatel povinen bez zbytečného odkladu informovat pověřenou osobu organizátora, kterou je osoba zastávající funkci energetika.

9. Vystavovatel je povinen používat pouze elektrická zařízení, na která je vystavena platná revizní zpráva. Vystavovatel je povinen zajistit odpojitelnost elektrických kuchyňských kombinovaných zařízení pro zázemí výstavních stánků od elektrické energie, kromě ledničky/mrazničky.

10. Při použití připojení elektrického zařízení vystavovatelů pomocí rozbočky (ať již bez nebo včetně prodlužovacích šňůr) zodpovídá za umístění každé rozbočky na místě přístupném a viditelném pro kontrolu zapojení a oteplení. V době mimo provoz výstavních stánků (po dobu uzamčení pavilonu) je vystavovatel povinen zajistit odpojení od sítě veškerých elektrických zařízení (kromě mrazniček a ledniček). Pokud některý exponát je elektrickým zařízením, které nemůže být během výstavy odpojeno ze sítě (například kvůli náročné kalibraci a podobně), musí mít vystavovatel písemný souhlas s jeho připojením a provozem od pověřené osoby organizátora, kterou je osoba zastávající funkci energetika.

11. Vystavovatel je povinen zajistit dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců a uvedených osob dle platné legislativy, včetně dozoru.

12. Vystavovatel je povinen dodržovat při navážení, zásobování apod. dopravně provozní řád areálu.

13.Vystavovatel je povinen zajistit bezpečný provoz provozovaného a instalovaného technického a ostatního zařízení včetně dodržování zákonných předpisů vztahujících se k provozu těchto zařízení .

14. Při přepravě materiálu je vystavovatel povinen zajistit jeho stabilitu a zajištění proti pádu a zřícení.

15. Při skladování a stohování materiálu je vystavovatel povinen zajistit jeho stabilitu a ke skladování používat jen stabilní regály a rovné podlahy. Žádný materiál nesmí být skladován na stropní konstrukci stánku.

16. Dodržovat platnou legislativu při manipulaci, skladování, převážení výbušnin, zbraní a pyrotechniky.

17. Při gastronomických akcích dodržovat povinnosti v rámci platných hygienických a sanitačních předpisů.

18. Organizátor nenese odpovědnost za ztráty, zničení, poškození u exponátů a zařízení stánků, jakož i za poškození nebo následky u osob během jejich pobytu na výstavišti.

19. Vystavovateli se doporučuje uzavřít pojištění.

Vystavovatel prokazatelně (uhrazením zálohové faktury) potvrzuje, že byl seznámen s provozně bezpečnostními předpisy platnými v areálu, kterým rozumí a které je povinen dodržovat. Vystavovatel pak dále zodpovídá za plnění všeobecných požárních i bezpečnostních předpisů za všechny osoby, které se zdržují s jeho vědomím v pronajatých prostorách. Vystavovatel na sebe bere veškerou zodpovědnost vůči škodám na zdraví osob a škodám na majetku, kterou by sobě i jiným způsobili jeho zaměstnanci nebo osoby určené vystavovatelem a pohybující se s vědomím organizátora v prostorách provozované činnosti. Vystavovatel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení výše uvedených podmínek je organizátor oprávněn vyloučit vystavovatele z účasti na výstavě.