Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů jsou vytvořeny na základě přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů do právního řádu České republiky. GDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru. Platí od 25. května 2018 a nahrazuje Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Níže jsou uvedeny zásady naší společnosti pro zpracování osobních údajů.

Pokud jste naším odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). 

Kontaktní adresa správce a osobou pro řešení Vašich požadavků a dotazů je:

Ing. Dan Čagánek je správcem osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem: evidence objednávek vystavovatelů pronájmu prodejního místa na výstavách, uchování historie objednávek, evidence vystavovatelů , zajišťování smluvních vztahů , přímého marketingu.

Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě objednávky a potvrzené přihlášky pronájmu prodejního místa na výstavách Výstavište Kroměříž, v rámci kterých jsou shromažďovány identifikační a kontaktní údaje. V některých případech mohou být shromažďovány a dále zpracovávány osobní údaje na základě oprávněného zájmu společnosti a uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle se zpracováním osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má každá fyzická osoba právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Fotografická dokumentace a video záznamy z výstav a akcí . Na některých našich akcích pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

V Otrokovicích 1.7. 2019            

Ing. Dan Čagánek,jednatel