Přihlášky přijímáme  emailem nebo telefonicky.

O aktuálních volných výstavních plochách Vás budeme informovat telefonicky či emailem. 

 

Odesláním přihlášky pořadateli vystavovatel dává souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasláním obchodních sdělení na adresy elektronické pošty.
Potvrzením účasti a zasláním podkladů pro propagaci na výstavě dává vystavovatel souhlas se zveřejněním informací v rámci propagace výstavy a pořizováním fotografických a audiovizuálních záznamů v prostorách výstaviště a na venkovních výstavních plochách k propagačním účelům pořadatele.

Vystavovatel je povinen před konáním burzy se řádně zaregistrovat ( telefonem , emailem nebo  přihlašovacím formulářem ) a pronajmout si stůl. Přenos stolu na jiné místo či jakákoli další manipulace je zakázána. Účastník je plně odpovědný za zboží, které nabízí na svém stole.  Jakýkoli prodej nebo výměna zboží bez rezervace a pronájmu stolu je zakázána.

Přihlašovací formulář zde.

Pravidla pro prodejce s živnostenským listem
Prodejci - živnostníci s živnostenským listem, kteří vykonávají tuto činnost za účelem zisku, musí mít živnostenský list opravňujícící k prodeji a označit svůj prodejní stánek cedulkou s údaji: jméno, firma, ičo.

Pravidla pro prodejce bez živnostenského listu
Prodejci mohou obchodovat pouze s vlastním použitým zbožím, které již nepotřebují a chtějí je zpeněžit. K tomu nepotřebují živnostenský list, protože neprovozují živnost. Tento prodej je brán jako jejich koníček.

Zákaz prodeje drog, pornografie a funkčních zbraní bez zbrojního průkazu. V případě, že orgán Inspekce životního prostředí informuje pořadatele o porušení předpisů (např. CITES, apod., Zákon na ochranu přírody) účastníkem,  bude účastník z burzy vykázán bez jakékoli náhrady a z porušením zákona ponese veškeré důsledky z toho plynoucí.

 Pořadatel neručí za škody nebo ztráty účastníkům vzniklé během akce.

 V prostorách akce je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje.

 Každý z účastníků je povinen udržovat pořádek ve všech prostorách konání burzy a po jejím skončení uvést své prodejní místo do původního stavu.

Akce je zaměřena na setkání sběratelů a to z více jak 200 oborů. Nebudou zde chybět mince, poštovní známky, bankovky, pohledy, zápalkové krabičky, odznaky, medaile atd. Na své si přijdou i milovníci starožitností, hraček, minerálů, pivních tácků a ostatních kuriozit. Abecedně shrnuto - na HOBBY burze najdete prakticky vše od aforismů až po žvýkačkové obaly.

Pro vystavovatele k dispozici 600 stolů v halách A, B ( 3000 m² ) a 1,5 ha zastřešené venkovní plochy.

Návoz materiálu umožněn od 5:00 do 7:30 hod., demontáž materiálu nejdříve od 12:30 hod.

Vystavovatelé neplatí vstupné!!!

Platba za místo v den konání.

Rezervace místa pouze pro haly A,B.

Místo na venkovních  prostorech se nerezervuje, stačí nahlásit účast telefonicky nebo emailem.

Ceny stolů : 80x160 cm - 160,- Kč,  80x180 cm - 180,- Kč,  100x220 cm - 220,- Kč

Ceny modulů v zastřešeném venkovním prostoru 3 x3 m 250,- Kč

Vystavovatelé na venkovní zastřešeném prostoru najíždějí do areálu výstaviště hlavní ( zadní ) branou pro vystavovatele a to nejdříve v 6 hodin. Rezervace přesného místa není z organizačních důvodů možná. Dbejte pokynů služby.

Parkování na 2500 místech v bezprostřední blízkosti výstavních hal.

Týden před akcí zašleme lokaci výstavního místa u stolového uspořádání.

Vhod do hal přes rolovací vrata.

Po návozu materiálu zaparkujte automobily na vyhrazené parkoviště pro vystavovatele. Zákaz parkování v prostorách podél obvodové zdi haly A, B  ( k dispozici 2 500 parkovacích míst k tomu určených).

Akce se koná za každého počasí.

Objednávky stolů (místa)  na tel. 604 670 861 , email  dan.caganek@tiscali.cz, hobbyvystaviste@tiscali.cz

Osobní údaje jsou chráněny podle Zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.Jsou použity jen pro komunikaci s vystavovatelem a vnitřní potřeby firmy.

 

Provozně bezpečnostní předpisy platné pro VYSTAVOVATELE.

Povinnosti vystavovatele

OBLAST POŽÁRNÍ OCHRANY

 1. Řídit se dokumentací požární ochrany zpracovanou prodané prostory – požární poplachové směrnice, požární řád a požární evakuační plán.
 2. Ve vnitřních výstavních prostorách dodržovat zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm. Tento zákaz platí v plném rozsahu při přípravě (montáži), vlastní akci, demontáži v areálu výstaviště
 3. Je zakázáno pro stavbu jednotlivých výstavních stánků na výstavách, při stavbě dekorací používat hořlavé materiály tř. I. II., III., jako je např. rákos, sláma papír, syntetické textilie, plastové fólie, lepenky, pěnový polystyrén a další materiály třídy reakce na oheň C, D, E, F a to včetně podlah a podlahových krytin.
 4. Reklamní poutače nad vlastním výstavním stánkem, např. balón je oprávněn vystavovatel umístit pouze za splnění níže uvedených podmínek:
 • k plnění reklamních balónů nesmí být použity hořlavé nebo výbušné plyny
 • reklamní poutače nesmí být umístěny nad komunikacemi, po kterých budou procházet návštěvníci výstavy
 • reklamní balónky a poutače nesmí stínit hlásičům EPS.
 1. Je zakázáno používat nátěrové hmoty na bázi nitrocelulózy, stejně jako skladovat tyto materiály v prostorustánku.
 2. Ponechat všechny východy z pavilonů volné, stejně jako únikové cesty mezi jednotlivými stánky a přístupy k požárně bezpečnostním zařízením. Zajistit přístupnost všech prostor.
 3. Zákaz parkování kolem stěn obou hal. K dispozici 2 500 parkovacích míst.
 1. Vnitřní komunikace (uličky mezi expozicemi) zároveň vymezují odstupy mezi jednotlivými celky. Komunikace budou trvale volné a současně bude zachován volný vstup do všech technických prostor. Volný prostor bude zachován i kolem obvodových stěn v místech instalovaného technického zařízení a prostředků PO. Přístup musí být zachován ke všem elektrickým rozvaděčům, hlavním vypínačům a uzávěrům, hlásičům EPS, požárním hydrantům, hasicím přístrojům apod. Musí být zachovány průchody za stánky a expozicemi u obvodových stěn ke dveřím a přístupy k instalovaným technickým zařízením.Ve výjimečných případech lze situaci řešit pouze volnou částí expozice.
 2. Vystavovatel je povinen umožnit oprávněným osobám, kterými jsou např. preventivní požární hlídky zajišťované organizátorem nebo pověřené osobě organizátorem, kterou je osoba zastávající funkci požárního dozoru vstup do všech jím užívaných prostorů.

 OBLAST ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

 1. Vystavovatel je povinen zajistit montáž svého elektrického zařízení pouze v souladu s právními předpisy
 1. V případě jakéhokoliv problému v připojení či provozu elektrického zařízení způsobeného vzájemným působením napájecí sítě a vlastního zařízení, je vystavovatel povinen bez zbytečného odkladu informovat pověřenou osobu organizátora, kterou je osoba zastávající funkci energetika.
 1. Vystavovatel je povinen používat pouze elektrická zařízení, na která je vystavena platná revizní zpráva. Vystavovatel je povinen zajistit odpojitelnost elektrických kuchyňských kombinovaných zařízení pro zázemí výstavních stánků od elektrické energie, kromě ledničky/mrazničky.
 1. Při použití připojení elektrického zařízení vystavovatelů pomocí rozbočky (ať již bez nebo včetně prodlužovacích šňůr) zodpovídá za umístění každé rozbočky na místě přístupném a viditelném pro kontrolu zapojení a oteplení. V době mimo provoz výstavních stánků (po dobu uzamčení pavilonu) je vystavovatel povinen zajistit odpojení od sítě veškerých elektrických zařízení (kromě mrazniček a ledniček). Pokud některý exponát je elektrickým zařízením, které nemůže být během výstavy odpojeno ze sítě (například kvůli náročné kalibraci a podobně), musí mít vystavovatel písemný souhlas s jeho připojením a provozem od pověřené osoby organizátora, kterou je osoba zastávající funkci energetika.
 1. Vystavovatel je povinen zajistit dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců a uvedených osob dle platné legislativy, včetně dozoru.
 1. Vystavovatel je povinen dodržovat při navážení, zásobování apod. dopravně provozní řád areálu.
 1. Vystavovatel je povinen zajistit bezpečný provoz provozovaného a instalovaného technického a ostatního zařízení včetně dodržování zákonných předpisů vztahujících se k provozu těchto zařízení a zajistit, aby používané zařízení mělo pravidelné kontroly a revize dle příslušných předpisů bezpečnosti práce. Na žádost pověřené osoby organizátora, kterou je osoba zastávající funkci správce areálu je vystavovatel povinen předložit platné revize nebo kontroly.
 1. Bez písemného souhlasu organizátora nesmí zatěžovat konstrukci hal, narušovat celistvost konstrukcí hal, zasahovat do topného a ventilačního systému, narušovat povrch v celém areálu výstaviště a zasahovat do elektrické instalace, do rozvodů vody, odpadů, telefonu, internetu apod. Vystavovatel je povinen umožnit přístup k uzávěrům a měřičům.
 1. Při přepravě materiálu je vystavovatel povinen zajistit jeho stabilitu a zajištění proti pádu a zřícení.
 1. Při skladování a stohování materiálu je vystavovatel povinen zajistit jeho stabilitu a ke skladování používat jen stabilní regály a rovné podlahy. Žádný materiál nesmí být skladován na stropní konstrukci stánku.
 1. Dodržovat platnou legislativu při manipulaci, skladování, převážení výbušnin, zbraní a pyrotechniky.
 1. Při gastronomických akcích dodržovat povinnosti v rámci platných hygienických a sanitačních předpisů.

Vystavovatel prokazatelně (uhrazením zálohové faktury) potvrzuje, že byl seznámen s provozně bezpečnostními předpisy platnými v areálu, kterým rozumí a které je povinen dodržovat. Vystavovatel pak dále zodpovídá za plnění všeobecných požárních i bezpečnostních předpisů za všechny osoby, které se zdržují s jeho vědomím v pronajatých prostorách. Vystavovatel na sebe bere veškerou zodpovědnost vůči škodám na zdraví osob a škodám na majetku, kterou by sobě i jiným způsobili jeho zaměstnanci nebo osoby určené vystavovatelem a pohybující se s vědomím organizátora v prostorách provozované činnosti.Vystavovatel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení výše uvedených podmínek je organizátor oprávněn vyloučit vystavovatele z účasti na výstavě.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.