PROPAGACE AKCE :

Pořadatel připravuje pro veletrh kompletní reklamní kampaň.

PRONÁJEM VÝSTAVNÍ PLOCHY :

Informace o cenách na tel. 604670861 , hobbyvystaviste@tiscali.cz

Akce bude probíhat v halách A, B a zastřešeném sektoru C, D, E. Celkem 8000 m² výstavní plochy.

mapa-KM.jpg

 

REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ :

Všichni vystavovatelé jsou povinni se registrovat. Objednávka místa je podmíněna účastí po celou dobu konání výstavy. Po zaslání objednávky vystavovatelem pošle organizátor vystavovateli potvrzení objednávky a zálohovou fakturu. Po uhrazení zálohové faktury bude vystavovateli zaslán daňový doklad - faktura.Vystavovatel je povinen zaplatit nájemné za stánek, plochu nebo stůl do data vyznačeného na zálohové  faktuře. Při stornu objednávky uhrazenou platbu nevracíme. Vystavovatel má možnost uplatnit svoji úhradu na ostatních námi pořádaných akcích a to v časovém horizontu jednoho roku. Vystavovatel, který zaplatí za místo, následně se omluví a ve stejném termínu se zúčastní jiné prodejní akce, tak jeho platba propadá bez náhrady.

Vystavovatel se zavazuje mít svoji expozici otevřenou až do konce pořádané výstavy a nezačne s demontáží a vyklizením výstavní plochy dříve, než po ukončení celé akce.

Vystavovatel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy ČR, technické normy a bezpečnostní a protipožární předpisy. Zahraniční zboží podléhá českým celním předpisům a celní kontrole. Dále je vystavovatel povinen respektovat pokyny dodavatele, mít  příslušné certifikáty na prodávané zboží.

Zákaz parkování v prostorách podél obvodové zdi haly A, B  ( k dispozici 2 500 parkovacích míst k tomu určených).


ZABEZPEČENÍ :

Přes noc budou výstavní plochy zabezpečeny alarmem, avšak za ponechané věci neručíme.

MOŽNOST NÁVOZU  :

čtvrtek  1. 12. 2022  10.00 - 17.00

pátek    2. 12. 2022  6.30

Demontáž expozic:

neděle  od 15:00 hod. (není dovoleno demontovat stánek a odvážet zboží před skončením výstavy)

OBČERSTVENÍ :

Restaurace se nachází přímo v areálu výstaviště mezi halou A a B. Otevřeno v sobotu 3.12. již od 7.00.

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ zde

Provozně bezpečnostní předpisy platné pro VYSTAVOVATELE.

Povinnosti vystavovatele

OBLAST POŽÁRNÍ OCHRANY

 1. Řídit se dokumentací požární ochrany zpracovanou prodané prostory – požární poplachové směrnice, požární řád a požární evakuační plán.
 2. Ve vnitřních výstavních prostorách dodržovat zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm. Tento zákaz platí v plném rozsahu při přípravě (montáži), vlastní akci, demontáži v areálu výstaviště
 3. Je zakázáno pro stavbu jednotlivých výstavních stánků na výstavách, při stavbě dekorací používat hořlavé materiály tř. I. II., III., jako je např. rákos, sláma papír, syntetické textilie, plastové fólie, lepenky, pěnový polystyrén a další materiály třídy reakce na oheň C, D, E, F a to včetně podlah a podlahových krytin.
 4. Reklamní poutače nad vlastním výstavním stánkem, např. balón je oprávněn vystavovatel umístit pouze za splnění níže uvedených podmínek:
 • k plnění reklamních balónů nesmí být použity hořlavé nebo výbušné plyny
 • reklamní poutače nesmí být umístěny nad komunikacemi, po kterých budou procházet návštěvníci výstavy
 • reklamní balónky a poutače nesmí stínit hlásičům EPS.

 Splnění těchto podmínek vystavovatel prokáže osobě pověřené osobě organizátora, kterou je osoba zastávající funkci správce areálu nejpozději do 18 hod. den před    zahájením výstavy.

 1. Je zakázáno používat nátěrové hmoty na bázi nitrocelulózy, stejně jako skladovat tyto materiály v prostorustánku.
 2. Ponechat všechny východy z pavilonů volné, stejně jako únikové cesty mezi jednotlivými stánky a přístupy k požárně bezpečnostním zařízením. Zajistit přístupnost všech prostor.
 3. Zákaz parkování kolem stěn obou hal. K dispozici 2 500 parkovacích míst.
 1. Vnitřní komunikace (uličky mezi expozicemi) zároveň vymezují odstupy mezi jednotlivými celky. Komunikace budou trvale volné a současně bude zachován volný vstup do všech technických prostor. Volný prostor bude zachován i kolem obvodových stěn v místech instalovaného technického zařízení a prostředků PO. Přístup musí být zachován ke všem elektrickým rozvaděčům, hlavním vypínačům a uzávěrům, hlásičům EPS, požárním hydrantům, hasicím přístrojům apod. Musí být zachovány průchody za stánky a expozicemi u obvodových stěn ke dveřím a přístupy k instalovaným technickým zařízením.Ve výjimečných případech lze situaci řešit pouze volnou částí expozice.
 2. Vystavovatel je povinen umožnit oprávněným osobám, kterými jsou např. preventivní požární hlídky zajišťované organizátorem nebo pověřené osobě organizátorem, kterou je osoba zastávající funkci požárního dozoru vstup do všech jím užívaných prostorů.

 OBLAST ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

 1. Vystavovatel je povinen zajistit montáž svého elektrického zařízení pouze v souladu s právními předpisy
 1. V případě jakéhokoliv problému v připojení či provozu elektrického zařízení způsobeného vzájemným působením napájecí sítě a vlastního zařízení, je vystavovatel povinen bez zbytečného odkladu informovat pověřenou osobu organizátora, kterou je osoba zastávající funkci energetika.
 1. Vystavovatel je povinen používat pouze elektrická zařízení, na která je vystavena platná revizní zpráva. Vystavovatel je povinen zajistit odpojitelnost elektrických kuchyňských kombinovaných zařízení pro zázemí výstavních stánků od elektrické energie, kromě ledničky/mrazničky.
 1. Při použití připojení elektrického zařízení vystavovatelů pomocí rozbočky (ať již bez nebo včetně prodlužovacích šňůr) zodpovídá za umístění každé rozbočky na místě přístupném a viditelném pro kontrolu zapojení a oteplení. V době mimo provoz výstavních stánků (po dobu uzamčení pavilonu) je vystavovatel povinen zajistit odpojení od sítě veškerých elektrických zařízení (kromě mrazniček a ledniček). Pokud některý exponát je elektrickým zařízením, které nemůže být během výstavy odpojeno ze sítě (například kvůli náročné kalibraci a podobně), musí mít vystavovatel písemný souhlas s jeho připojením a provozem od pověřené osoby organizátora, kterou je osoba zastávající funkci energetika.
 1. Vystavovatel je povinen zajistit dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců a uvedených osob dle platné legislativy, včetně dozoru.
 1. Vystavovatel je povinen dodržovat při navážení, zásobování apod. dopravně provozní řád areálu.
 1. Vystavovatel je povinen zajistit bezpečný provoz provozovaného a instalovaného technického a ostatního zařízení včetně dodržování zákonných předpisů vztahujících se k provozu těchto zařízení a zajistit, aby používané zařízení mělo pravidelné kontroly a revize dle příslušných předpisů bezpečnosti práce. Na žádost pověřené osoby organizátora, kterou je osoba zastávající funkci správce areálu je vystavovatel povinen předložit platné revize nebo kontroly.
 1. Bez písemného souhlasu organizátora nesmí zatěžovat konstrukci hal, narušovat celistvost konstrukcí hal, zasahovat do topného a ventilačního systému, narušovat povrch v celém areálu výstaviště a zasahovat do elektrické instalace, do rozvodů vody, odpadů, telefonu, internetu apod. Vystavovatel je povinen umožnit přístup k uzávěrům a měřičům.
 1. Při přepravě materiálu je vystavovatel povinen zajistit jeho stabilitu a zajištění proti pádu a zřícení.
 1. Při skladování a stohování materiálu je vystavovatel povinen zajistit jeho stabilitu a ke skladování používat jen stabilní regály a rovné podlahy. Žádný materiál nesmí být skladován na stropní konstrukci stánku.
 1. Dodržovat platnou legislativu při manipulaci, skladování, převážení výbušnin, zbraní a pyrotechniky.
 1. Při gastronomických akcích dodržovat povinnosti v rámci platných hygienických a sanitačních předpisů.

Vystavovatel prokazatelně (uhrazením zálohové faktury) potvrzuje, že byl seznámen s provozně bezpečnostními předpisy platnými v areálu, kterým rozumí a které je povinen dodržovat. Vystavovatel pak dále zodpovídá za plnění všeobecných požárních i bezpečnostních předpisů za všechny osoby, které se zdržují s jeho vědomím v pronajatých prostorách. Vystavovatel na sebe bere veškerou zodpovědnost vůči škodám na zdraví osob a škodám na majetku, kterou by sobě i jiným způsobili jeho zaměstnanci nebo osoby určené vystavovatelem a pohybující se s vědomím organizátora v prostorách provozované činnosti.Vystavovatel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení výše uvedených podmínek je organizátor oprávněn vyloučit vystavovatele z účasti na výstavě.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.